پیشرفت و موفقیت

برای رسیدن به موفقیت نمیتونی از بلیط های سوخته ی دیگران استفاده کنی. باید بلیط خودت رو داشته باشی. باید صندلی خودت رو بسازی. برای سوار شدن به قطار موفقیت یک بلیط نو لازم داری. محمد محمودیان